0915 15 67 76 [email protected]
Doanh nghiệp chug tay hướng tới phát thải ròng bằng 0
Để thực hiện cam kết tại COP26, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng, là đầu tàu để các doanh nghiệp khác cùng áp dụng giải pháp chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch hơn và bền vững hơn.
Hà Nam có thêm 24 sản phẩm OCOP
Qua đánh giá, bình xét, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Nam năm 2021 đã nhất trí trình UBND tỉnh công nhận thêm 24 sản phẩm của 12 chủ thể đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh năm 2021.
Doanh nghiệp mở rộng thị phần 'tiêu dùng xanh'
Xu hướng "tiêu dùng xanh" đang tạo ra cơ hội phát triển, mở rộng thị phần, cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội và thách thức trong thúc đẩy tiêu dùng xanh ở Việt Nam.